Rozpočet počítá s celkovými výdaji ve výši 139 586 665 Kč. Tato částka nebude konečná a během roku významně naroste, a to především ve vztahu k realizaci velkých dotačně podpořených projektů. Jedná se především o projekt Dům sociálních služeb, o kterém bylo více informováno v minulém vydání ZMK a projekt Novostavby Mateřské školky Za Branou (více o tomto projektu naleznete na dalších stránkách aktuálního vydání ZMK).

Z celkové částky rozpočtu 139,6 mil Kč tvoří mimořádné, především investiční výdaje 50,5 mil. Kč (v této částce nejsou zahrnuty investiční výdaje na realizaci dvou velkých výše zmíněných projektů), což je 36,2 %. Tento procentuální údaj je velmi pozitivní, a to především ve vztahu k průměrným hodnotám za Českou republiku, které uvádí poměr mimořádných (investičních) výdajů ve výši cca 30 %. Nižší poměr provozních výdajů je důsledkem investic města v minulých letech a to především do snížení energetické náročnosti budov či provedením organizačních úprav v chodu města a jeho zřízených organizací.

Dovolte opět drobný komentář k procesu přípravy rozpočtu. Přípravné práce, tedy především sběr dat, probíhají cca od září předchozího roku. Město Pacov (skrze finanční odbor a kancelář starosty) oslovuje zastupitele, odbory městského úřadu, spolky působící ve městě či další spolupracující organizace, jako jsou různé neziskové organizace a subjekty veřejné správy (například složky Integrovaného záchranného systému). Rozpočet města je velmi těsně propojen s rozpočty zřízených organizací (školství, sociální oblast, kultura apod.). S těmito zřízenými organizacemi je jednáno a rozpočty města a organizací se připravují takříkajíc souběžně. Ředitelé a ředitelky všech zřízených organizací jsou zváni na radu města, která připravuje a předkládá zastupitelstvu pracovní verzi rozpočtu. Zastupitelstvo nejprve projedná rozpočet na semináři zastupitelů a poté, je-li dosaženo shody, je rozpočet schvalován na řádném jednání zastupitelstva města Pacova. Oficiální schválení Zastupitelstvem města Pacova proběhlo 6. března 2017. Můžeme říci, že se jedná o jakousi formalitu, které ale předchází desítky či spíše stovky hodin práce.

Rád bych uvedl stručný komentář ke schválenému rozpočtu, především k jeho mimořádným položkám. Kompletní verze rozpočtu je pak k dispozici na internetových stránkách města Pacova: www.mestopacov.cz.

Velký důraz je v letošním roce kladen na tzv. síťovou infrastrukturu, která, ač neviditelná či nevnímaná, je každým z nás užívána každodenně. Jedná se o vodohospodářskou infrastrukturu (vodovody, kanalizace, zdroje vody, vodojemy apod.), silnice, chodníky, veřejné osvětlení apod. V této oblasti počítá rozpočet s mimořádnými výdaji ve výši cca 16 mil. Kč. Jako největší projekty jsou v této oblasti definovány: úprava křižovatky u školního areálu Za Branou, úprava parkovacích ploch u polikliniky, oprava vnějšího pláště vodojemu u Špejcharu, nová kanalizace u nádraží ČD, modernizace části veřejného osvětlení a další opravy chodníků a silnic.  Je důležité, že rozpočet počítá také s výdaji na projekční přípravu dalších akcí, jejichž realizace přijde v dalších letech, konkrétně hovořím například o výdajích na projektovou dokumentaci na rekonstrukci ulice Truhlářská a ulice Antonína Sovy, rekonstrukci ulice Malovcova, úpravu náměstí Svobody a Školské ulice, vybudování nového vodovodu do Jetřichovce atd.

S problematikou síťové infrastruktury souvisí další velký projekt, se kterým rozpočet města počítá, a to je realizace další etapy zasíťování stavebních parcel v lokalitě U Unika. V letošním roce budou vybudovány sítě pro sedm dalších parcel pro rodinné domy, a to v nákladu cca 8,6 mil. Kč. Souběžně s touto akcí také dojde k vybudování nové komunikace, chodníku, kontejnerového stání a inženýrských sítí pod „E.ONem“.

Rozpočet města počítá s tradiční velkou podporou spolkové činnosti. Na akce a provoz spolků je v rozpočtu počítáno s částkou cca 3 mil. Kč. Do této částky není zahrnuto zajištění materiálně technické pomoci v podobě zajištění provozu kluboven a to nejen v Pacově, ale i v místních částech. Související položky jsou podpora práce s mládeží (tzv. žákohodiny) a proplácení nákladů na pacovské tělocvičny, zde je počítáno s částkou cca 1 mil. Kč.

Spolkovou činnost a téma integrovaného záchranného systému spojuje téma nákupu nového zásahového hasičského vozidla pro jednotku požární ochrany Pacov. Zde rozpočet města počítá s výdajem max. 3,5 mil. Kč, přičemž celkové odhadované náklady jsou 6,5 mil. Kč (3 mil. Kč je zajištěno z dotačních prostředků Ministerstva vnitra a Kraje Vysočina).

Rozpočet města počítá s vypracováním prováděcí projektové dokumentace Komunitního centra Pacov (modernizace objektu kina). O tomto projektu jsme informovali v únorovém vydání ZMK. Věříme, že projekt bude podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu.

Také objekt sokolovny bude v letošním roce zveleben, rozpočet města počítá s částkou 900 tis. Kč na modernizaci prostoru „pekla“.

Dále máme v plánu upravit okolí obřadní síně na hřbitově a rozšířit kolumbárium. I nadále budeme investovat do odpadového hospodářství, a to formou vybudování nového kontejnerového stání ve Výstavní ulici a dojde k výměně 70 kontejnerů na tříděný odpad. Bude také investováno do stávajícího objektu DS-DD, kde na části objektu A dojde k výměně oken.

Jak vidíte, tak investičních aktivit bude v letošním roce hojně, vyjmenoval jsem pouze ty největší. Je nutné opětovně zdůraznit, že po stránce investic budou mít v letech 2017 a 2018 nejvyšší prioritu projekty Dům sociálních služeb a Novostavba areálu MŠ Za Branou. Těmto projektům budou podřizovány další investiční aktivity. Dále pak je nutné, kontinuálně připravovat další projekty. Tato strategie se nám již mnohokráte vyplatila. Připravit kvalitní projekty trvá roky. Do budoucna nás čekají další významné akce, například již zmíněná modernizace objektu kina, plán modernizace průtahu městem, modernizace odborných školních učeben a další. Bližší informaci si dovoluji nechat na další vydání Z mého kraje.

Lukáš Vlček, starosta města

Share Button