V souladu s § 92 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů svolávám veřejné zasedání zastupitelstva města č. 4/2017, které se bude konat dne 20. září 2017 od 16.30 hodin v Zámeckém sále, náměstí Svobody 1 (budova zámku)

Navržený program zasedání:

 1. Informace o činnosti rady města
 2. Rozpočtové opatření č. 4/2017
 3. Návratná finanční výpomoc k realizaci projektu Základní školy Pacov
 4. Návratná finanční výpomoc k realizaci projektu MŠ Za Branou Pacov
 5. Návratná finanční výpomoc k realizaci projektu MŠ Jatecká
 6. Volba přísedících Okresního soudu v Pelhřimově
 7. Žádost o poskytnutí dotace
 8. Rozdělení dotace v rámci programu Regenerace městských památkových zón
 9. Poskytnutí finančního daru
 10. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov
 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Pacov
 12. Návratná finanční výpomoc Pacovské lesní – prodloužení splatnosti
 13. Návratná finanční výpomoc Via rustica – prodloužení splatnosti
 14. Diskuze

 

Ing. Lukáš Vlček, starosta města

Share Button