Přesná pravidla pro výběr místního poplatku v roce 2018 stanovuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (k nahlédnutí na webu http://www.mestopacov.cz/samosprava-mesta/vyhlasky-a-narizeni/) a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Místní poplatek hradí fyzické osoby (včetně dětí, či cizinců), které jsou přihlášeny k pobytu na území Pacova a jeho místních částí, nebo na tomto území vlastní nemovitost (byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci), ve které není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba.

Místní poplatek pro rok 2018 činí 500,- Kč a je splatný do 30. 6. 2018.

Místní poplatek, který nebude uhrazen ani ve lhůtě do dvou měsíců od data splatnosti, bude zvýšen na dvojnásobek (jiný postup bude zvolen jen ve výjimečných a řádně odůvodněných případech). Ke stejnému dni nově také zaniká nárok na uplatnění úlevy nebo osvobození od poplatku.

Neuhrazený místní poplatek za děti bude vyměřen jejich zákonným zástupcům.

Úlevy a osvobození od poplatku (přesné znění najdete ve výše uvedené obecně závazné vyhlášce):

1. Osvobození

 • nahlášený pobyt v Roučkovicích, „zpoplatňovaná nemovitost“ na území Roučkovic
 • umístění v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem, chráněném bydlení (pozor – v těchto případech není rozhodující název zařízení, ale druh poskytované sociální služby)
 • umístění ve zdravotnickém zařízení min. po dobu 6 měsíců v aktuálním roce
 • výkon trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence min. pod dobu 6 měsíců v aktuálním roce
 • pobírání dávek v hmotné nouzi min. po dobu 6 měsíců v aktuálním roce
 • pobyt mimo území ČR min. po dobu 6 měsíců v aktuálním roce
 • děti do konce roku, ve kterém dosáhnou 2 let věku
 • třetí a každé další dítě žijící k 1. 1. aktuálního roku s rodiči ve společné domácnosti
 • děti umístěné v některém výchovném zařízení (dětské domovy, výkon ústavní výchovy, preventivně výchovná péče, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, domově pro osoby se zdravotním postižením)
 • fyzické osoby přihlášené k pobytu v Pacově, pokud hradí v jiné obci „poplatek za komunální odpad“ podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

 

2. Úlevy
a) Snížení o 25% – nahlášený pobyt (nebo „zpoplatňovaná nemovitost“) v těchto částech: Zhoř, Velká Rovná, Vejvarka, U Matoušů 361, Žižkova 580

b) Snížení o 50%

 • fyzické osoby při dosažení věku 80 a více let v letošním roce
 • poplatníci užívající pobytovou odlehčovací službu po dobu 183 a více dní v letošním roce
 • poplatníci na adrese Velká Rovná 1 (Ovčín)

Místní poplatek je možné hradit v hotovosti na pokladně MÚ Pacov, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem (v případě bezhotovostní platby si zjistěte variabilní symbol platby a číslo bankovního účtu na telefonu 565 455 174 nebo e-mailem: suvova@mestopacov.cz, děkujeme).

 

Městský úřad Pacov
Finanční odbor

Share Button