Aktualizace územně analytických podkladů je zpracována v souladu s § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Rozbory udržitelného rozvoje území za jednotlivé obce

Výkresy

Kartogramy

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle § 166

Projednání ÚAP

Územně analytické podklady jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zněním § 166 stavebního zákona.

Pořizovatel a zpracovatel:
Městský úřad Pacov
odbor výstavby
náměstí Svobody 1
395 01 Pacov
www.mestopacov.cz

Share Button