Není přihlášen žádný uživatel. Registrace | Přihlášení
Město Pacov » Městský úřad » Odbor výstavby
Přeskočit z menu na obsah Přeskočit z obsahu na boční panely Obsah

Odbor výstavby

Odbor výstavby je umístěn:

v budově zámku, náměstí Svobody 1, ve 3. nadzemním podlaží

Adresa pro doručování:

Městský úřad Pacov
odbor výstavby
náměstí Svobody 1
395 01 Pacov

Telefon: 565 455 125, 565 455 126, 565 455 128
Fax: 565 455 133
E-mail: stavurad@mestopacov.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa: 8.00 - 11.30 hodin 12.30 - 17.00 hodin

Činnost odboru:

 • vykonává státní správu v přenesené působnosti dle zákona č.183/2006 Sb.(dále jen SZ), dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění),
 • vydává rozhodnutí o umístění staveb nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a vlivu stavby na využití území, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, rozhodnutí o ochranném pásmu, vede zjednodušené úz. řízení o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení a scelování pozemků,
 • vydává územní souhlas dle § 96 SZ,
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na
 • využití území dle § 78 SZ, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo terénních úprav dle § 116 SZ,
 • podává územně plánovací informace o podmínkách vydání územního souhlasu, v případech, kdy může nahradit ÚR, včetně seznamu dotčených orgánů,
 • podává územně plánovací informace o podmínkách provedení jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1 SZ) bez předchozího územního rozhodnutí nebo souhlasu,
 • vydává souhlas dle § 15 odst. 2 SZ k vydání stavebního povolení speciálním stavebním úřadům,
 • vede evidenci rozhodnutí včetně archivace,
 • provádí státní dozor dle § 171 SZ na úseku stavebního řádu,
 • vede veškerou administrativní agendu správního řízení,
 • vykonává státní správu a činnosti spojené ohlášením a povolením staveb, terénních prací a zařízení,
 • provádí kontrolní prohlídky staveb dle § 133 SZ,
 • vydává souhlas příp. provádí řízení o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení,
 • vede řízení o dodatečném povolení staveb,
 • provádí řízení o změně v užívání staveb,
 • řeší správní delikty proti stavebnímu zákonu (§§178 – 183 SZ),
 • řeší přestupky dle §§ 38 a 41 zák.č. 200/1990 Sb. o přestupcích,
 • řeší stížnosti související se stavebním zákonem,
 • provádí poradenskou činnost pro stavebníky,
 • vykonává státní správu a činnosti spojené s rozhodováním v území dle §§ 76 – 102 SZ,
 • komplexně vykonává činnosti úřadu územního plánování dle § 6 zákona č.183/2006 Sb. na úseku územního plánování (pořizuje územní a regulační plány, pořizuje územně plánovací podklady, pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obcí ve správním obvodu, pořizuje změny územních plánů, je dotčeným orgánem v územních řízeních z hlediska uplatňování záměrů územního plánování …)
 • na žádost obcí zajišťuje pořizování územních plánů, včetně pořizování změn územních plánů a vymezení zastavěného území obce, kde není schválen územní plán obce,
 • zpracovává agendy týkající se projednávání územního plánu města Pacov a metodicky řídí, sleduje a ovlivňuje udržitelný rozvoj ve správním území obce, včetně zajišťování ochrany a rozvoje hodnot území,
 • vede přehledy o územních plánech za území pověřené obce s rozšířenou působností a zajišťuje
 • veřejné projednávání rozvojových materiálů a dokumentů,
 • vyjadřuje se k záměrům investorů ve vztahu k platnému územnímu plánu města.

Rozdělení pracovníků odboru výstavby:

Územní plánování


Odbor výstavby Městského úřadu v Pacově vykonává státní správu v oblasti územního plánování a stavebního řádu. Vydává uzemní rozhodnutí, rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o chráněném území nebo ochranném pásmu, rozhodnutí o stavební uzávěře, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o změně způsobu užívání, povolení odstranění stavby, nařízení odstranění stavby, ohlášení drobných staveb, ohlášení stavebních úprav, ohlášení udržovacích prací, povolování změn staveb a udržovacích prací, povoluje terénní úpravy, práce a zařízení, ukládá pokuty, provádí vyvlastňovací řízení, nařizuje neodkladné zabezpečovací práce vlastníku stavby nebo stavební firmě a vykonává státní stavební dohled.

Důležité informace:

Správní obvod odboru výstavby není shodný s obvodem města Pacov jako obce s rozšířenou působností a je vymezen územím těchto obcí:

 • Bratřice - Bratřice, Cetule
 • Buřenice - Babice, Buřenice, Kyjov
 • Cetoraz
 • Čáslavsko - Čáslavsko, Jelenov, Kopaniny, Skočidolovice, Štědrovice
 • Dobrá Voda u Pacova
 • Důl - Důl, Nová Ves,
 • Kámen - Kámen, Nízká Lhota, Nový Dvůr
 • Lesná
 • Lukavec - Bezděkov, Lukavec, Týmova Ves, Velká Ves,
 • Mezilesí - Holýšov, Mezilesí, Zelená Ves,
 • Obrataň - Bezděčín, Hrobská Zahrádka, Moudrov, Obrataň, Sudkův Důl, Šimpach, Údolí, Vintířov
 • Pacov - Bedřichov, Jetřichovec, Pacov, Roučkovice, Velká Rovná, Zhoř
 • Pošná - Nesvačily, Pošná, Proseč, Zahrádka
 • Salačova Lhota - Malá Černá, Salačova Lhota, Velká Černá
 • Samšín - Přáslavice, Samšín
 • Těchobuz
 • Útěchovice pod Stražištěm
 • Velká Chyška
 • Věžná - Brná, Věžná,
 • Vyklantice - Kateřinky, Nové Vyklantice, Nový Smrdov, Petrovsko, Staré Vyklantice, Starý Smrdov,
 • Vysoká Lhota
 • Zhořec
 • Zlátenka
 • Křešín - pouze obecní stavební úřad, obec patří pod ORP Pelhřimov

Vytisknout stránku


Přeskočit na obsah Přeskočit na menu