Přeskočit z menu na obsah Přeskočit z obsahu na boční panely Obsah

vystavení matričního dokladu (rodný list, oddací list, úmrtní list) pro použití v cizině

Matriční doklad (rodný list, oddací list, úmrtní list) a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad osobě, které se týká, nebo členům její rodiny a zplnomocněným zástupcům po vyplnění Žádosti o vystavení matričního dokladu pro použití v cizině a předložení:

→ občanského průkazu (popř. cestovního pasu)
→ matričních dokladů k prokázání příbuzenského vztahu
→ popř. plné moci

Správní poplatek za matriční doklad činí 100,-Kč, za vysvedčení o právní způsobilosti 500,-Kč a je splatný v hotovosti před vydáním dokladu. V nesmluvních státech je matriční doklad platný pouze s předepsaným ověřením.

Vytisknout stránku


Přeskočit na obsah Přeskočit na menu