Přeskočit z menu na obsah Přeskočit z obsahu na boční panely Obsah

Postupy v rámci evidence vozidel


Pro přihlášení vozidla dovezeného ze zahraničí potřebujete

1. Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí obsahovat:
→ obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, nebo rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická osoba,
→ druh a kategorii silničního vozidla, výrobce silničního vozidla, značku (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla a obchodní označení vozidla,
→ účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.
2. Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě, musí být doložena těmito doklady:
→ osvědčením o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technickým průkazem silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán,
→ protokolem o evidenční kontrole
3. U vozidel dovezených z jiného než členského státu Evropské unie musí být žádost dále doložena těmito doklady:
→ dokladem o cením odbavení vozidla
→ technickým protokolem vydaným zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1 splňující emisní limity ve výfukových plynech podle normy euro 2 jednotlivě dovezeného z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidlo kategorie L, O1, O2, T nebo S jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo jedná-li se o vozidlo ostatních kategorií jednotlivě dovezené z jiného než členského státu Evropské unie, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 5 let.
4. zaplacení správního poplatku
→ ve výši Kč 2 300,- (osobní automobil, nákladní automobil) v případě registrace vozidla a zápisu majitele s homologace ES
→ ve výši Kč 2 000,- (osobní automobil, motocykl, nákladní automobil) v případě vozidla bez globální homologace ES
→ ve výši Kč 1 500,- + Kč 300 (motocykl do 50cm3 mající homologaci + následná registrace)
→ ve výši Kč 1 500,- + Kč 500 (motocykl nad 50 cm3) v případě registrace vozidla a zápisu majitele
→ ve výši Kč 1 500,- (osobní automobil, nákladní automobil mající homologaci ES) v případě pouhého schválení vozidla
5. kupní smlouva - je-li vozidlo dovezeno jinou osobou

DALŠÍ NUTNÉ DOKLADY: kromě žádosti o schválení technické způsobilosti vozidla musí žadatel předložit doklady uvedené v ustanovení § 34 odst. 3, popřípadě 4. Těmito doklady jsou:

1. V případě vozidla, které je nově vyrobené a má prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu vozidla ES
→ platný C.O.C. list
→ protokol o evidenční kontrole u nového vozidla není požadován
2. V případě vozidla, které je nově vyrobené a má prokázáno udělení osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem EU
→ originál technického průkazu nebo dokladu, na základě kterého je technický průkaz jiným členským státem EU vydáván
→ protokol o evidenční kontrole
3. V případě vozidla, které není nově vyrobené, ale má prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES nebo má prokázáno udělení osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem EU:
→ originál technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla, pokud bylo vydáno
→ protokol o evidenční kontrole
4. V případě vozidla, které není nově vyrobené a nemá prokázáno udělení osvědčení o homologaci typu ES nebo udělení osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem EU:
→ originál technického průkazu a osvědčení o registraci vozidla, pokud bylo vydáno,
→ protokol o evidenční kontrole
→ technický protokol vydaný zkušební stanicí

Za vozidlo s prokázanou typovou homologací ES se považuje vozidlo, které má tuto homologaci uvedenu nejméně na výrobním štítku (nutno doložit Technickým protokolem) nebo v registračních dokladech (Technickém průkazu nebo obdobném dokladu) a na výrobním štítku (k doložení postačí originální zápis v registračních dokladech). Na vozidle však nesmějí být provedeny žádné konstrukční změny, úpravy nebo přestavby s výjimkou změn schválených a zapsaných v dokladech ze země původu. Za vozidlo, které má prokázáno udělení osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem EU se považuje takové vozidlo, které má tuto skutečnost vyznačenu v Technickém průkazu nebo obdobném dokladu.

Ve všech případech musí být pro úspěšné dokončení správního řízení o schválení technické způsobilosti k dispozici všechny základní údaje pro vypsání TP
Postup při žádosti o přestavbu vozidla

Při žádosti o přestavbu vozidla je nutno dodržet tento postup

→ podat žádost o povolení přestavby vozidla, při jejím vyzvednutí budou sjednány podmínky zamýšlené přestavby
→ zaplacení správního poplatku ve výši Kč 1 000,- (osobní automobil, nákladní automobil, motocykl, přívěs) Kč 500,- (pohon LPG)
→ poté bude odborem dopravy vydáno rozhodnutí o povolení přestavby
→ po rozhodnutí o povolení přestavby odborem dopravy a provedení přestavby, stanice technické kontroly schválí technickou způsobilost vozidla po přestavbě (protokol o schválení technické způsobilosti vydá stanice technické kontroly)
→ dle předložených dokladů bude přestavba zapsána do technického průkazu vozidla
→ hromadná přestavba - 50,- Kč - viz změna do TP a doložit hromadné schválení - Čj.MD-ČR

Náležitosti pro přihlášení silničního motorového vozidla a přípojného vozidla na nového majitele

Pro přihlášení vozidla na nového majitele potřebujete:

→ žádost
→ provedení evidenční kontroly na nového majitele - kontrolu provede stanice technické kontroly
→ doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (platný)
→ velký technický průkaz
→ osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz)
→ občanský průkaz, podnikatel - živnostenský list nebo koncesní listina, výpis z Obchodního rejstříku (jednatel)
→ v případě přihlášení z jiného okresu je nutné předložení původních registračních značek (SPZ)
→ zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích
→ jedná-li se o vozidlo na leasing - předložení leasingové smlouvy

Pro přihlášení nového vozidla potřebujete:


→ žádost
→ doklad o koupi vozidla (faktura, kupní smlouva)
→ doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (platný)
→ velký technický průkaz
→ občanský průkaz, podnikatel - živnostenský list nebo koncesní listina, výpis z Obchodního rejstříku (jednatel)
→ zaplacení správního poplatku dle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích
→ jedná-li se o vozidlo na leasing - předložení leasingové smlouvy


Pro dočasné (uložení SPZ do depozita) vyřazení vozidla potřebujete:

→ žádost
→ velký technický průkaz
→ osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz)
→ odevzdání registračních značek (SPZ)
→ občanský průkaz
→ při následném vyzvednutí SPZ z depozita je nutné doložit platnou technickou prohlídku, platný doklad o měření emisí a uzavření zákonného pojištění odpovědnosti (povinné ručení). Při vyzvednutí vozidla se správní poplatek neplatí.
→ pokud jde o zaregistrování silničního motorového vozidla a přípojného vozidla dočasně vyřazeného z registru silničních vozidel, nemusí žadatel doložit doklad o technické prohlídce a doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (vozidlo zůstává stále dočasně vyřazeno).

Pro trvalé vyřazení motorového vozidla potřebujete:

→ žádost
→ velký technický průkaz
→ osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz)
→ odevzdání registračních značek (SPZ)
→ občanský průkaz
→ potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu
→ doklad o likvidaci vozidla nelze dle závazného právního stanoviska ministerstva dopravy nahradit čestným prohlášením podle § 39 správního řádu. To znamená, že vlastník vozidla musí předložit doklad od subjektu pověřeného sběrem a likvidací vozidel a autovraků. Nejbližší pověřená sběrna pro likvidaci je v Pacově (firma FeMi - centrum Pacov)

Postup v případě ztráty, odcizení nebo poškození dokladů


V případě ztráty, odcizení nebo poškození

→ řidičského průkazu
→ technického průkazu
→ osvědčení o technickém průkazu (malý technický průkaz)
→ profesního osvědčení
→ registračních značek (SPZ)

se na konkrétním postupu domluvte osobně nebo telefonicky (telefon 565 455 120, 565 455 122, 565 455 123, 565 455 124) s pracovníky odboru dopravy.
Správní poplatky v případě změny některých skutečností uvedených v evidenci vozidel

Správní poplatek za zápis každé změny činí Kč 50,-

→ zápis tažného zařízení
→ změna barvy, motoru, karoserie
→ změna jména, příjmení, bydliště
→ změna držitele v souvislosti s dědickým řízením
→ zápis leasingu a zápis ukončení leasingu

Výdej dat z registru silničních vozidel

→ žádost
→ občanský průkaz
→ zaplacení správního poplatku ve výši 15,- Kč za první stránku a dále 5,- Kč za každou další stránku
→ poskytuje se fyzickým osobám, pokud jde o údaje o nich vedené

Vytisknout stránku


Přeskočit na obsah Přeskočit na menu