Přeskočit z menu na obsah Přeskočit z obsahu na boční panely Obsah

Informace zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb.

 

Informace zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

1. Název

Město Pacov

 

2. Důvod a způsob založení

Město Pacov je právnickou osobou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem pod vlastní majetkovou odpovědností. Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zákonem. Při své činnosti se řídí ustanoveními zákona o obcích a dalších zákonů.

 • Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území
 • Město vykonává státní správu (přenesená působnost) v rozsahu stanoveném zvláštními zákony

3. Organizační struktura

 • Starosta: Bc. Lukáš Vlček DiS.
 • Místostarosta: Tomáš Kocour
 • Tajemník MěÚ: Ing. Václav Krejča
 • Obecní živnostenský úřad a kancelář starosty: vedoucí odboru Ing. Bc. Radek Hora
 • Investiční odbor: pověřen řízením odboru Josef Kršek
 • Odbor vnitřních věcí: vedoucí odboru Mgr. Bc. Dana Dušková
 • Finanční odbor: vedoucí odboru Ing. Jaroslava Krátošková
 • Odbor výstavby: vedoucí odboru Josef Smetana
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: vedoucí odboru Eva Kamenická
 • Odbor životního prostředí a památkové péče: vedoucí odboru Ing. Otakar Pejša
 • Odbor dopravy: vedoucí odboru František Zelenka


Organizace zřizované Městem Pacov

4. Kontaktní spojení

 

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Město Pacov, Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov


4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Náměstí Svobody 320 - odbory

 • Kancelář starosty
 • Investiční odbor
 • Finanční odbor

Náměstí Svobody 1 - odbory

 • Obecní živnostenský úřad
 • Odbor vnitřních věcí
 • Odbor výstavby
 • Odbor životního prostředí a památkové péče
 • Odbor dopravy
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny MěÚ Pacov


4.4. Telefonní čísla

Telefonní seznam MěÚ Pacov


4.5. Čísla faxu

Náměstí Svobody 320: 565 455 155
Náměstí Svobody 1: 565 455 133

viz také: Telefonní seznam MěÚ Pacov


4.6. Adresa internetové stránky

www.mestopacov.cz


4.7. Adresa e-podatelny

posta@mestopacov.cz


4.8. Další elektronické adresy

E-mailový seznam MěÚ Pacov

 

5. Případné platby lze poukázat

Příjmový účet: 19-0622171349/0800 (pro placení místních poplatků, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol nutno předem dohodnout na finančním odboru)

6. IČ

00248789

 

7. DIČ

CZ00248789

8. Dokumenty

 

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky a nařízení

ÚAP a územní plánování

 

8.2. Rozpočet

Rozpočet města pro rok 2009 schválený ZM dne 9. 2. 2009

Rozpočet města pro rok 2010 schválený ZM dne 8. 3. 2010

Rozpočet města pro rok 2011 schválený ZM dne 16. 3. 2011

Rozpočet města pro rok 2012 schválený ZM dne 14. 3. 2012

Rozpočet města pro rok 2013 schválený ZM dne 20. 3. 2013

Rozpočet města pro rok 2014 schválený ZM dne 5. 3. 2014

Plnění rozpočtu města k 30. 9. 2014

 

9. Žádosti o informace

 

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Při vyřizování žádostí o poskytnutí informace postupuje příslušný odbor městského úřadu podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v úplném znění, tj. žádost posoudí a:

 • brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli dle zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • poskytne požadovanou informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní může městský úřad prodloužit ze závažných důvodů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jejích důvodech včas informován.

 

V souladu s příslušnými ustanovení zákona 106/1999 Sb. v úplném znění, Městský úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem provádí Obecní živnostenský úřad a kancelář starosty, Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov.
V elektronické podobě – hora@mestopacov.cz

 

11. Opravné prostředky

Údaje o místě, lhůtě a způsobu podání opravného prostředku proti rozhodnutí povinného subjektu jsou součástí každého rozhodnutí v části „poučení“

 

12. Formuláře

Formuláře jsou součástí informací z jednotlivých odborů Městského úřadu

13 Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Místní poplatky

Místní poplatek ze psa

 • Co mám dělat, když si pořídím psa?

Každý, kdo drží psa, ho musí přihlásit do 15 dnů na finančním odboru. Zde vyplní „Přiznání poplatku ze psů“ a zároveň obdrží evidenční známku, která slouží k identifikaci psa. Pokud je důchodcem, vyplní ještě čestné prohlášení, že důchod je jeho jediným zdrojem příjmů. Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

 • Kdo platí poplatek ze psa?

Poplatek ze psa platí všichni, kteří jsou držitelem psa staršího tří měsíců a mají na území města a v jeho místních částech trvalý pobyt.

 • Jaká je sazba poplatku v rod. domku a v bytovém domě?

Poplatek za prvního psa v rodinném domě je 300,- Kč a za druhého a dalšího psa je 450,-Kč.Poplatek za prvního psa v bytovém domě je 700,- Kč a za druhého a dalšího psa je 1.050,-Kč.

 • Kolik platí ze psa důchodce?

Poplatek za prvního psa v rodinném domě, pokud je držitelem psa důchodce, kde je důchod jeho jediným zdrojem příjmů, činí 100,- Kč. Poplatek za druhého a dalšího psa v tomto případě činí 150,- Kč.Poplatek za prvního psa v bytovém domě, pokud je držitelem důchodce, kde je důchod jeho jediným zdrojem příjmů, činí 200,- Kč. Poplatek za druhého a dalšího psa v tomto případě činí 300,- Kč.

 • Jaká je lhůta pro zaplacení poplatku?

Poplatek musí být zaplacen do 30. června příslušného kalendářního roku. Pokud nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, může být zvýšen až na trojnásobek.Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek")

Kdo má povinnost poplatek hradit?

 • a) Každá fyzická osoba (dospělý i dítě; včetně cizinců), která je v Pacově (a jeho místních částech: Bedřichov, Jetřichovec, Roučkovice, Velká Rovná, Zhoř) přihlášena k pobytu. Skutečné místo bydliště nehraje při povinnosti platit poplatek žádnou roli. Za domácnost může poplatek odvádět společný zástupce pod jedním variabilním symbolem, který přiděluje městský úřad v Pacově (finanční odbor) na základě žádosti poplatníka.
 • b) Každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu (rodinný dům, byt, rekreační objekt), ve které není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Skutečnost, jestli danou stavbu někdo obývá a produkuje odpad v tomto případě není rozhodující.

 

Jaká je výše a splatnost poplatku?

Základní sazba poplatku činí 500,- Kč. Poplatek je splatný do 30.6. aktuálního kalendářního roku.

Existují nějaké slevy a osvobození od poplatku?

SNÍŽENÍ POPLATKU O 25% v místních částech

 • Zhoř
 • Velká Rovná
 • Pacov-Vejvarka.

 

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU

 • a) poplatek neplatí:

- místní část Roučkovice
- děti do konce roku, ve kterém dosáhnou 2 let

 • b) po předchozím nahlášení nároku na osvobození (způsoby komunikace - viz níže) neplatí poplatek také:

- třetí a každé další dítě, které žije s rodiči společně v jedné domácnosti (pro posouzení nároku na osvobození je rozhodný stav k 1.1.)
- fyzické osoby po dobu pobytu v zařízeních sociální péče (domovy pro seniory, azylové domy, zařízení pro krizovou pomoc...), kdy minimálně délka pobytu v tomto zařízení činí 6 po sobě jdoucích měsíců v aktuálním kalendářním roce
- fyzické osoby po dobu pobytu v zařízení zdravotnické péče (nemocnice, LDN, psychiatrické léčebny, ...), kdy minimálně délka pobytu v tomto zařízení činí 6 po sobě jdoucích měsíců v aktuálním kalendářním roce
- fyzické osoby po dobu výkonu trestu odnětí svobody, kdy minimálně délka výkonu trestu činí 6 po sobě jdoucích měsíců v aktuálním kalendářním roce
- děti s trvalým pobytem v Pacově, po dobu umístění v ústavní péči (dětské domovy, diagnostické nebo výchovné ústavy)

 

Mohu požádat o prominutí poplatku?

Městský úřad nemůže dle současných právních předpisů místní poplatky nikomu prominout.

 

Jakým způsobem mohu provést úhradu poplatku

 • a) v hotovosti - na pokladně městského úřadu v Pacově (budova zámku - úřední hodiny pokladny viz. sekce Městský úřad / Odbor vnitřních věcí)
 • b) v hotovosti - vložením peněz na bankovní účet města Pacov, který je veden u České spořitelny *
 • c) složenkou (tj. poštovní poukázka typu A), k dostání na každé poště *
 • d) bezhotovostním převodem na bankovní účet města Pacov *

*Při využití způsobu platby dle písmene b), c) a d) je vždy nutné uvést při platbě tzv. variabilní symbol, díky kterému můžeme bezpečně určit, od koho a za jakým účelem jsme platbu přijali. Váš variabilní symbol vám sdělí pracovník finančního odboru městského úřadu v Pacově

Co když dojde ke změně mého trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku?

Bude vypočítána poměrná část poplatku. Poplatek bude hrazen pouze za měsíce, kdy jste měl/a nahlášen trvalý pobyt v Pacově příp. kdy jste byl vlastníkem zpoplatňované stavby. Přičemž rozhodný je vždy stav na konci měsíce a vypočtená poměrná část poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Jakým způsobem si mohu nechat vyplatit případné přeplatky na tomto poplatku?

Na základě písemné žádosti o vrácení přeplatku vám bude přeplatek vyplacen. Aby vaše žádost splňovala zákonem stanovené požadavky, doporučujeme využít k tomu připravený formulář - viz sekce Městský úřad / Odbor finanční / Tiskopisy finančního odboru. (Tiskopisy jsou také k dispozici na pokladně a finančním odboru městského úřadu v Pacově). Přeplatky pod 100,- Kč nejsou vypláceny (viz § 155 zákona 280/2009 Sb. daňový řád).
Hrozí mi nějaké sankce, pokud poplatek neuhradím?
V případě neuhrazení poplatku do 30.6. aktuálního kalendářního roku může být poplatek navýšen až na trojnásobek (poplatek po navýšení tak může činit až 1.500,- Kč).Dále může být úhrada poplatku vymáhána exekucí. Exekuční náklady pak činí minimálně 500,- (po započtení exekučních nákladů může činit částka k úhradě až 2.000,- Kč).

Které předpisy především upravují vybírání tohoto poplatku?

a) zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění (druhy poplatků, základní pravidla pro jejich vybírání - kdo platí, za jakých podmínek, v jaké výši... )
b) aktuální obecně závazná vyhláška Města Pacov (viz sekce Městský úřad / Vyhláška a nařízení; upřesnění pravidel pro vybírání - úlevy, osvobození, splatnost atd.)
c) zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků (způsoby placení, vyměřování, vymáhání, doručování písemností mezi úřadem a poplatníkem atd. - do 31.12.2010)
d) zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád (vybírání, vyměřování, vymáhání, promíjení poplatků, doručování písemností mezi úřadem a poplatníkem atd. - od 1.1.2011)

Koho a jakým způsobem můžu kontaktovat pro zjištění variabilního symbolu, výše dlužné částky, či jiné informace ohledně tohoto poplatku?

 

 • a) osobně: Městský úřad Pacov (budova radnice na náměstí), finanční odbor, kancelář č.6
 • b) písemně: na adrese Městský úřad Pacov, finanční obor, nám.Svobody 320, 395 01 Pacov
 • c) e-mailem: podatelna@mestopacov.cz
 • d) telefonicky: 565 455 174
 • e) datovou schránkou (pokud této služby využíváte)

 

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • 128/2000 Sb., o obcích
 • 85/1990 Sb., o právu petičním
 • 500/2004 Sb., správní řád
 • 301/2000 Sb., o matrikách
 • 200/1990 Sb., o přestupcích
 • 563/1991 Sb., o účetnictví
 • 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • 280/2009 Sb., daňový řád 
 • 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • 183/2006 Sb., stavební zákon
 • 254/2001 Sb., o vodách
 • 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • 185/2001 Sb., o odpadech
 • 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • 99/2004 Sb., o rybářství
 • 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení
 • 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • 320/2001 Sb., o finanční kontrole

14.2. Vydané právní předpisy

Úřední deska Městského úřadu Pacov

15. Úhrady za poskytování informací

 • 25,- Kč za každou započatou čtvrthodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace
 • 2,- Kč za každý list pořizované fotokopie
 • hodnota poštovného – doručovací náklady

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2009

a) počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 9/1
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) počet poskytnutých výhradních licencí: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a: 1
    důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

 • zpoplatnění informace:          5 x
 • zaplacená částka:                1.000,-- Kč
 • informace nevyzvednuta:      4 x
 • nezaplacená částka:             3.200,-- Kč

 

Výroční zpráva za rok 2010

a) počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0
e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 • zpoplatnění informace: 0
 • zaplacená částka: 0
 • nformace nevyzvednuta: 0
 • nezaplacená částka: 0
 • počet vydaných rozhodnutí: 0

 

Výroční zpráva za rok 2011

a) počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 7/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 • zpoplatnění informace: 0
 • zaplacená částka: 0
 • nformace nevyzvednuta: 0
 • nezaplacená částka: 0
 • počet vydaných rozhodnutí: 0

 

Výroční zpráva za rok 2012

a) počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 9/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 • zpoplatnění informace: 0
 • zaplacená částka: 0
 • nformace nevyzvednuta: 0
 • nezaplacená částka: 0
 • počet vydaných rozhodnutí: 0

 

Výroční zpráva za rok 2013

a) počet podaných žádostí o informace / počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 5/0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

 • zpoplatnění informace: 0
 • zaplacená částka: 0
 • nformace nevyzvednuta: 0
 • nezaplacená částka: 0
 • počet vydaných rozhodnutí: 0

Přehled poskytovaných informaci dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout stránku


Přeskočit na obsah Přeskočit na menu