V rámci projektu bude vybudován objekt o 100 lůžkách, kdy o 80 lůžek se zvyšuje kapacita zařízení a u zbylých 20 lůžek jde o rozvolnění, nebo chcete-li snížení počtu lůžek na pokojích ve stávajícím zařízení. Cílem tedy není jen zvýšit kapacity zařízení, ale také zlepšit kvalitativní standard provozu. Nový objekt bude funkčně a provozně propojen se stávajícím zařízením.

O plánu realizovat daný projekt informujeme již několik let. Samotná příprava projektu v hodnotě cca 135 mil. Kč trvala téměř 5 let a bylo nutné zajistit řadu věcí tak, abychom se dostali do aktuálního stavu, tedy zahájení stavby. Nejdůležitější věc, a to financování stavby, je také zajištěno. Městu Pacov se podařilo získat investiční dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí, a to ve výši 86 716 500,- Kč. Od kraje Vysočina je přislíbena dotace ve výši cca 25 mil. Kč.
Autorem projektové dokumentace je ing. arch. Zdeněk Rychtařík a ing. arch. Martin Šafránek z atelieru Vyšehrad. Vítězným dodavatelem stavby je firma PKS stavby a.s.

Vraťme se krátce na začátek myšlenky, rozšířit kapacity Domu seniorů a vybudovat nové kapacity pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou apod. Z počátku přípravy projektu byly diskutovány různé velikostní varianty, kdy aktuální realizovaná verze je kompromisem z pohledu velikosti a provozu. V dalších fázích přípravy bylo nutné vysoutěžit dodavatele projekčních prací a shánět kontakty a partnery pro financování daného záměru, především pak na Ministerstvu práce a sociálních věcí a na Kraji Vysočina. Absolvovali jsme desítky prezentací a jednání, jejichž účelem bylo přesvědčit poskytovatele dotací o potřebnosti a smysluplnosti projektu.

Projekt s sebou přináší důležité souvislosti. S realizací projektu dojde k navýšení počtu zaměstnanců zařízení o více jak dvě desítky. Zde město Pacov nabídne, především pro ženskou část populace, nové pracovní příležitosti. Dále dojde k modernizaci části Malovcovy ulice, kde dlouhodobě řešíme problémy s kanalizací či komunikací a chodníky.

Termín dokončení projektu, tedy stavby a vnitřního vybavení, je v prvním čtvrtletí 2019. O realizaci projektu vás budeme průběžně informovat.

 

Stručný popis plánované stavby z pera autora projektové dokumentace – Ateliér Vyšehrad Praha

Dům sociálních služeb v Pacově je přístavbou ke stávajícímu domu seniorů v ulici Malovcova. Ač se navrhovaný objekt ke stávajícímu domu seniorů přimyká a provozně na něj i navazuje, jedná se o zcela svébytnou budovu s vlastní architekturou a vlastním výrazem. Rozlehlá stavební parcela (9 564 m2)
je svažitá a svou severní hranicí sousedí s přilehlou komunikací. V horní části parcely se nachází malý rybníček obklopený zelení. Zeleň plynule navazuje na parkovou úpravu stávajícího domu seniorů. Navrhovaný objekt splňuje všechny parametry, aby mohl sloužit jako dům se zvláštním režimem. Koncept celého domu i dispozice jednotlivých podlaží tedy zohledňuje nároky na užívání osobami (seniory) s omezenou hybností a dalšími formami Alzheimerovy choroby. Celý návrh je do značné míry determinován nutností bezbariérové návaznosti na stávající dům seniorů – výškové úrovně obou objektů jsou tedy shodné. Po urbanistické stránce návrh maximálně respektuje danosti lokality. Severní fasádou je dům přisazen k přilehlé komunikaci a navazuje tak na uliční frontu stávajícího domu seniorů. V západní části se dům stáčí do zahrady v půdorysném stropě písmene L. Takto vzniká zpola uzavřený vnitroblok sloužící seniorům jako zahrada či park. Dispozičně je objekt rozdělen na tři nadzemní pobytová podlaží a jedno podzemní podlaží servisní. Dispozice nadzemních podlaží akcentuje vždy potřebu kvalitně řešených společenských prostor, které jsou důležitým místem setkávání – navrženy jsou na každém podlaží společné jídelny, zálivy pro posezení v chodbách, různá zákoutí a místnosti pro ergoterapii. Jednotlivé pokoje pro seniory jsou seskupeny po dvojicích do menších bloků. Každý pokoj má lodžii a výhled orientovaný směrem do parku. V podzemním podlaží je situována společná prádelna, technické zázemí budovy, zázemí údržby, zázemí a šatny zaměstnanců a sklady. Vertikálně je návaznost dispozice jednotlivých podlaží řešena tak, aby bylo maximálně využito mírného sklonu terénu – jednotlivá podlaží vůči sobě v terénu uskakují. Architektonicky je objekt založen na čistých ortogonálních plochách. Důležitým výtvarným motivem je rozčlenění fasády budovy v úrovni jednotlivých podlaží průběžnými pásy stropních desek. Mezi tyto desky jsou vloženy, pohledově přiznány a barevně akcentovány hmoty jednotlivých pokojů. Stavba je tak čitelná a přehledná i z exteriéru. Fasády otočené do parku jsou doplněny průběžnými lodžiemi. Navrhovaný objekt je napojen na stávající dům seniorů transparentním subtilním spojovacím krčkem.

 

 

Lukáš Vlček, starosta města

Share Button