Těžko lze v tomto článku podchytit kompletní život města, jeho obyvatel či všech zřizovaných organizací. Nedávno jsem zpracovával analýzu organizací, které město Pacov zřizuje a je nutné podoktnout a ukázat na souhrnné tabulce, kolik – například zaměstnanců – město Pacov zaměstnává a jaký mají tyto organizace rozpočet. Stručně řečeno, město Pacov je největším zaměstnavatelem v Pacově a jeho činnost ovlivňuje velký počet lidí.

Město Pacov zřizuje řadu organizací, v nichž je zaměstnáno téměř 300 zaměstnanců. Celkový obrat zřízených a provozovaných organizací je více jak 176 mil. Kč ročně.

Když k částce 176 mil. Kč připočteme náklady na provoz města, jako je například vodní hospodářství, odpadové hospodářství, údržba zeleně, provoz polikliniky, provoz sportovišť, úklid města či veřejné osvětlení, jsme na částce cca 250 mil. Kč. Jelikož se nám dlouhodobě daří hodně investovat, je roční obrat města více jak 300 mil. Kč.

Výše uvedené řádky píši především z toho důvodu, abych ukázal, co vše vlastně město Pacov je a jaký je jeho rozsah. Město Pacov je souhrnem organizací, které obsluhují region s cca 10 tis. obyvateli. Dále bych rád touto formou poděkoval všem, kteří se podílí na provozu města Pacova a jeho zřízených organizací.

Rok 2017 se nesl především v duchu zahájení dvou velkých projektů, na jejichž přípravě jsme pracovali téměř 5 let. V průběhu roku byly zahájeny stavební práce na projektu nového areálu MŠ Za Branou a projektu s názvem Dům sociálních služeb, jehož obsahem je navýšení kapacity zařízení DS-DD o 80 lůžek. Hodnota obou projektů je více jak 200 mil. Kč. Rozpočet města Pacova budou stát oba projekty cca 50 mil. Kč. Ostatní finanční zdroje jsou zajištěny z dotačních programů EU, státu a Kraje Vysočina. Oba tyto projekty, tedy jejich stavební dokončení a rozjezd provozu, budou jedním z hlavních témat v roce 2018.

V dalších řádcích s dovolením zmíním pouze větší významné akce, které byly v letošním roce realizovány. Rozpočet města Pacova počítá každoročně s téměř dvěma stovkami větších či menších staveb a úprav.

Na podzim letošního roku se podařilo zkolaudovat další etapu stavebních parcel pro rodinné domy. Jsme rádi, že je zájem o stavební parcely a v Pacově se staví nové domy. V této souvislosti je dobré upozornit na pozitivní trend v počtu nově narozených dětí.

Na konci prázdnin byla dokončena nová křižovatka před školním areálem Za Branou a byla tak dokončena úprava Karmelitánské ulice.

U objektu polikliniky došlo k úpravě parkovací plochy a zvýšil se počet parkovacích míst. Budova A objektu DS-DD má nová okna. Bylo upraveno okolí obřadní síně na hřbitově. Došlo k odkanalizování poslední části města, a to nejspodnější části Nádražní ulice. Modernizace se dočkaly klubovny pro spolky na zámku. Prostor „Pekla“ v sokolovně byl kompletně zmodernizován. Byly provedeny modernizace v objektu polikliniky, tak aby bylo možné do budoucna zajistit prostory pro lékaře. V objektu radnice došlo k úpravě veřejných toalet. Bylo objednáno nové zásahové vozidlo pro Sbor dobrovolných hasičů v Pacově, které bude dodáno a uvedeno do provozu na začátku příštího roku. Byly opraveny silnice a chodníky v hodnotě několika milionů korun.

Město Pacov dále samo organizovalo či spolupracovalo na desítkách kulturních, sportovních či společenských akcí. Kulturní, sportovní a společenský život je ve městě, které má 5 tis. obyvatel nebývale pestrý, především díky spolkovému životu. Úkolem města Pacova je tento pestrý spolkový život podporovat, nejen finančně, ale i z pohledu zázemí či spolupráce.

Ve fázi přípravy je již několik měsíců rozpočet města Pacova na rok 2018. V následujícím roce se soustředíme nejen na dokončení velkých projektů města, ale stojí před námi další záměry. Zmíním prozatím pouze ty nejvýznamnější a tématu rozpočtu města na rok 2018 bych se rád věnoval v dalších vydáních ZMK.

Město Pacov má přislíbeno 18 mil. Kč z Integrovaného regionálního operačního programu na modernizaci objektu kina, kde v roce 2018 začnou stavební práce na realizaci projektu Komunitní centrum Pacov. Celkové náklady tohoto projektu odhadujeme na cca 30 mil. Kč.

Významnou modernizací za cca 6 mil. Kč projdou odborné učebny v objektu gymnázia. Máme v plánu také začít s modernizací odborných učeben v areálu Za Branou. Zde bohužel ještě neznáme výsledek naší žádosti do Integrovaného regionálního operačního programu. V souvislosti s realizací projektu Dům sociálních služeb plánujeme provést kompletní modernizaci Malovcovy ulice, jejímž obsahem bude mimo jiné modernizace vodohospodářské infrastruktury, veřejného osvětlení, silnic a chodníků. Také Starodvorská ulice již nutně potřebuje nový povrch komunikace. Město Pacov spustí také přípravu nového Územního plánu Pacova a jeho místních částí.

Jak vidíte, dalších plánů není málo. Na tomto místě je také důležité uvést, že město Pacov je finančně stabilní. Díky vysoké úspěšnosti v dotačních programech EU, ČR a Kraje Vysočina se daří realizovat takové projekty, které bychom jinak z našeho rozpočtu nezvládli.

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kdo se svojí prací podílejí na dobrém jménu města Pacova. Vám i vašim rodinám přeji v roce 2018 především pevné zdraví a mnoho osobních, školních a pracovních úspěchů.

 

Lukáš Vlček, starosta města
Foto: Zdeněk Klika

 

Share Button